Sosnowiec, 9 lipca2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę zabawek w ramach projektu pn. Dzieci w Żłobku, rodzice w pracy - Bolek i Lolek aktywizują zawodowo rodziców i opiekunów, nr wniosku WND-RPSL.08.01.03-24-07A4/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat


1. Dane dotyczące Zamawiającego:
Bartosz Stankiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Stankiewicz Bartosz
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46 m. 18a,
41-200 Sosnowiec,
NIP: 6443133542

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych do żłobka przeznaczonego dla dzieci w wieku od 6 do 36 miesięcy do żłobka zlokalizowanego przy ul. Sobieskiego 25, 41-200 Sosnowiec
2. Szczegółowy opis zamówienia:
Lp.
Nazwa
Ilość
1
Zabawka dla niemowląt - laptop
1 szt.
2
Zabawka dla niemowląt w kształcie wiaderka lub garnka z otworami, do których należy dopasować elementy o odpowiednich kształtach. Po poprawnym dopasowaniu, zabawka wydaje dźwięk
2 szt.
3
Zabawka - kolorowy instrument muzyczny z klawiszami, służący do tworzenia własnych melodii oraz nauki cyferek, kolorów i kształtów
2 szt.
4
Zabawka interaktywna - stolik, rozwijający zdolności manualne, koncentrację, koordynację wzrokową, zawiera elementy grające itp., służące do nauki kształtów, kolorów, liczb, literek, nazw różnych przedmiotów
1 szt.
5
Zabawka - mikrofon, z możliwością nagrywania głosu, służąca również do nauki kolorów, liter, liczb itp.
2 szt.
6
Zabawka interaktywna w kształcie fotelika
1 szt.
7
Zabawka interaktywna - umywalka, z możliwością wyboru poziomu edukacyjnego do wieku dziecka, służąca do nauki kolorów, czynności higienicznych itp.
1 szt.
8
Zabawka interaktywna - pociąg z możliwością wyboru poziomu edukacyjnego do wieku dziecka,
1 szt.
9
Zabawka interaktywna - globus z możliwością wyboru poziomu edukacyjnego do wieku dziecka, służąca m.in. do nauki kontynentów czy zwierząt żyjących w różnych stronach świata
1 szt.
10
Jeździk
2 szt.
11
Zabawka interaktywna w kształcie ślimaka
2 szt.
12
Kolorowy leżaczek z wibracjami, z zawieszonymi zabawkami
1 szt.
Strona 2 z 4
13
Zestaw interaktywny - farma, wyposażony w figurki zwierząt, posiadający melodyjki, odgłosy zwierząt itp.
1 szt.
14
Jeździk w kształcie wozu strażackiego
1 szt.
15
Tor przeszkód wykonany z różnokolorowych elementów w różnych kształtach
1 szt.
16
Zabawka - samochodzik do ręcznego prowadzenia, wydający dźwięki, kolor żółty
2 szt.
17
Zabawka - samochodzik do ręcznego prowadzenia, wydający dźwięki, kolor czerwony
2 szt.
18
Koń na biegunach z tworzywa sztucznego w jaskrawym kolorze
2 szt.
19
Zabawka interaktywna - mini plac zabaw, wyposażony w różne melodie, dźwięki, efekty świetlne, elementy np. w kształcie zwierzątek, tor przeszkód do nauki raczkowania,
1 szt.
20
Zestaw klocków, ok. 70 - 80 elementów, w różnych kształtach i kolorach, które można ze sobą łączyć, tak aby tworzyć figurki zwierząt, kwiatów itp.
1 szt.
21
Zestaw klocków do budowy restauracji z figurkami ludzi oraz innymi elementami wyposażenia
1 szt.
22
Zabawka interaktywna - sorter z figurkami zwierząt, wydających dźwięki
1 szt.
23
Figurka z wyskakującymi piłeczkami, wyposażona w melodyjki
1 szt.
24
Drewniana układanka logiczna wieża
1 szt.
25
Wózek spacerowy dla lalek
2 szt.
26
Kącik kuchenny wyposażony m.in. w lodówkę, zlew, okap, płytę grzewczą, piekarnik, szuflady oraz różnego rodzaju przybory kuchenne, wymiary ok. 120 cm x 120 cm x 40 cm
1 szt.
27
Kącik do zabawy ze schodami, zjeżdżalnią i tunelem, motyw przewodni: las lub łąka, wymiary nie mniej niż 200 cm x 180 cm x 190 cm
1 szt.
28
Ścianka manipulacyjna z aplikacjami sensorycznymi, przesuwankami i innymi elementami, które rozwijają sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową dziecka, wymiary: nie mniej niż 130 cm szer. i 115 cm wysokości
2 szt.
29
Zestaw pomocy terapeutycznych zawierający min. 15 elementów, takich jak np.: dzwoneczki, klepsydry, piłeczki itp.
1 zestaw
30
Drewniana różnokolorowa zabawka składająca się z kółek, które służą do nakładania na siebie i skręcania, aby utworzyć całość, np. zwierzę
1 szt.
31
Zabawka służąca do nauki rozpoznawania dźwięków składająca się z płyty/ płyt CD oraz planszy z ilustracjami
1 szt.
32
Dyski sensoryczne o różnych rozmiarach, fakturach i kolorach, służące do: rozwijania zmysłu dotyku, masażu stóp i dłoni oraz zabaw zespołowych
1 zestaw
33
Kostki z namalowanym fragmentem obrazka, które po połączeniu wydają dźwięk
2 zestawy
34
Walizka z zestawem instrumentów, komplet powinien się składać min. z 10 różnych instrumentów
2 zestawy
35
Zestaw do zajęć logopedycznych składający się z materiałów obrazkowych
1 zestaw
Strona 3 z 4
do utrwalania poprawnej wymowy różnych głosek, kart do gry, książeczek i innych narzędzi przydatnych w trakcie prowadzenia zajęć logopedycznych
36
Różnokolorowe pojazdy (min. 15 sztuk) w wiaderku
1 zestaw
37
Wąż spacerowy, długość ok. 6 m.
2 szt.
38
Wałki fakturowe z drewna
2 zestawy
39
Chusta animacyjna
1 szt.
40
Duże puzzle edukacyjne wykonane z drewna, składające się min. z 6 układanek
35 szt.


3. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w okresie do dnia 31.12.2018 r.


4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
1. Oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia.
Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres zamawiającego.
2. Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z oferentami w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pan Bartosz Stankiewicz


5. Opis przygotowania oferty
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 załącznik nr 1, Formularz ofertowy,
 W przypadku przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych wymagany jest dodatkowo podpisany załącznik nr 2 Klauzula informacyjna.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału.
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę,
6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług VAT.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco (w przypadku ofert przesyłanych listownie): „Oferta na zakup i dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych do żłobka"
9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i częściowego wyboru ofert.
10. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej w siedzibie Zamawiającego do 17.07.2018 r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 17.07.2018 r. godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego.
2. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie i sporządzone zostanie zestawienie złożonych ofert.
3. Wybrany oferent zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub mailową.
4. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty
W formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy podać cenę brutto, netto, VAT w polskich złotych.


8. Opis kryteriów oceny ofert
Do oceny i porównania ofert brane będzie pod uwagę następujące kryterium:
1. cena brutto w PLN: 100%
Preferowana jest jak najniższa cena.
Oferty oceniane będą punktowo 0-60 pkt. za powyższe kryterium według następujących zasad:
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
Cof – cena podana w ofercie
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą liczbę punktów.
Zamawiający poinformuje Oferentów, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zastrzega, że pomimo spełnienia przez ofertę wszystkich wymaganych warunków, w przypadku przekroczeniu oferowanej ceny, kwoty przyjętej na wykonanie usługi we wniosku o dofinansowanie projektu, oferta nie będzie rozpatrywana.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku o dofinansowanie projektu.


Załączniki
1. Formularz ofertowy
2. Klauzula informacyjna

W dniu 08.05.2018 r. o godz. 9:00 odbędą się zajęcia z SENSOPLASTYKI - legalne brudzenie.

Zajęcia są bezpłatne.

Proszę o przygotowanie dla dzieci ubrań do przebrania - takie, które mogą się zniszczyć, w tym także skarpetki oraz klapki do kąpieli.

 

akademia mungo nasze zajecia sensoplastyka 2

47682cp03

plakat żłobek

ZAPRASZAMY NA POKAZ :)

Pokaz ma rozwinąć wiedzę dzieci na temat bezkregowców,  pokazać, że zwierząt nie trzeba się bać.

Dzieci poznają ich zachowania, środowisko życia. 

BEZKRĘGOWCE

-czym się żywią?
-cy wszystkie owady, które mają skrzydła, latają?
-jak „czesze” się pająk?
-jak „wącha” skorpion?
-jak wyglądają zęby ptasznika?
-jak pająki plotą sieć?
-czy bezkręgowce mają szkielet?
-pokaz owadów w gablotkach
-pokaz żywych zwierząt (pająk ptasznik, skorpion , karaczany, mączniki i drewnojady, modliszki, straszyki i patyczaki)

Pragniemy poinformować, że ZEBRANIE Z RODZICAMI odbędzie się dnia 06.03.2018 r. o godzinie 16:30.

Serdecznie zapraszamy.

Bolek i Lolek

Prywatne przedszkole i żłobek w Sosnowcu.

ul. Sobieskiego 25 
41-209 Sosnowiec

Tel: 500-830-910 (Przedszkole)

Tel: 508-002-387 (Żłobek)

Czynne

Od poniedziałku do piątku w godzinach
od 6.30 do 17.00
przez cały rok również w wakacje i ferie.

Zobacz także

Zaczrowany Ogród logo

Zaczarowany Ogród

Prywatne przedszkole w Będzinie.

ul. Czeladzka 30 
42-500 Będzin

Tel: 608-599-002

Dzidziusiowo logo

Dzidziusiowo

Opieka dzienna dzieci w Będzinie.

ul. Czeladzka 30 
42-500 Będzin

Tel: 608-599-002

Facebook - żłobek