Szanowni Rodzice
 

W ramach programu Ministerstwa Zdrowia Dentobus odbędą się bezpłatne przeglądy stomatologiczne u dzieci w naszym żłobku w godz.  od 9:00 do 12:00

W ramach tego programu dzieci będą miały przegląd oraz fluoryzację ząbków jeśli jest wymagana.

Na zakończenie każde dziecko dostanie certyfikat uprawniający do bezpłatnego leczenia oraz informację o stanie uzębienia.

 

dentobus

ZAPRASZAMY Dzieci wraz z Rodzicami na zajęcia adaptacyjne w żłobku.

28 - 30 sierpień (3 dni) godz. 9:30 - 10:30

Koszt zajęć adaptacyjnych wynosi 30 zł za 3 dni.

 

ZAPISY pod nr. te. 500-830-910

Płatność przelewem nr. konta ING 74 1050 1230 1000 0090 7496 3928

lub gotówką na miejscu.

 

dni adaptacyjneaw 800x391

ZEBRANIE RODZICÓW dzieci, które będą uczęszczać od września 2018 do NOWEGO ŻŁOBKA.

ZAPRASZAMY 27 sierpnia o godz. 16:00.

 

zebranie

Sosnowiec, 9 lipca 2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup i dostawę mebli do żłobka w ramach projektu pn. Dzieci w Żłobku, rodzice w pracy - Bolek i Lolek aktywizują zawodowo rodziców i opiekunów, nr wniosku WND-RPSL.08.01.03-24-07A4/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat


1. Dane dotyczące Zamawiającego:
Bartosz Stankiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Stankiewicz Bartosz
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46 m. 18a,
41-200 Sosnowiec,
NIP: 6443133542


2. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli do żłobka przeznaczonego dla dzieci w wieku od 6 do 36 miesięcy do żłobka zlokalizowanego przy ul. Sobieskiego 25, 41-200 Sosnowiec
2. Szczegółowy opis zamówienia:
1
Różnokolorowe drzwiczki do szatni ozdobione wzorem - 4 elementy
2 zestawy
2
Różnokolorowe drzwiczki do szatni ozdobione wzorem - 8 elementów
3 zestawy
3
Ławka do szatni
4 szt.
4
Łóżeczko składające się ze stalowej konstrukcji oraz oddychającej tkaniny, wymiary ok. 130 x 60
30 szt.
5
Materac przeznaczony do przewijaka wyposażonego w szuflady i półki o szer. 93 cm, wykonany z łatwego do utrzymania w czystości materiału
2 szt.
6
Miękkie prostokątne materace obszyte ozdobą
2 szt.
7
Półka z wieszakami i miejscem na ok. 10 kubeczków
3 szt.
8
Przewijak z burtami zabezpieczającymi i min. dwoma półkami, wymiary: nie mniej niż 95 cm x 75 x 85 cm
2 szt.
9
Szafa służąca do przechowywania min. 10 łóżeczek, które mają wymiary ok. 130 x 60 cm
3 szt.
10
Duża skrzynia do przechowywania ubrań przyborów itp., składająca się z minimum 8 modułów o zróżnicowanej wysokości - każdy moduł powinien być wyposażony w min. 1 podwójny wieszak oraz półkę, wymiary mebla nie mniej niż 125 cm x 40 cm x 160 cm
3 szt.
11
Mała skrzynia do przechowywania ubrań, przyborów itp., składająca się z 4 modułów - każdy moduł powinien być wyposażony w min. 1 podwójny wieszak oraz półkę, wymiary mebla nie mniej niż 60 cm x 40 cm x 160 cm
2 szt.
12
Meble (szafki, komody, regały) z płyty laminowanej, odcień brzozy, ozdobione motywami zwierząt, długość całego zestawu: max. 400 cm,
1 zestaw
głębokość max. 40 cm, wysokość poszczególnych elementów max. 170 cm.
13
Krzesełka z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem, rozmiar 0
18 szt.
14
Prostokątny stół w odcieniu brzozy z regulowanymi nogami, wymiary blatu min. 115 cm x 70 cm
3 szt.
15
Stół do przewijania z półką, wymiary - wys. ok. 70, szer. ok. 50 cm
1 szt.
16
Biała półka wykonana z płyty wiórowej, szer. ok. 50 cm, głębokość ok. 35 cm
6 szt.
17
Biała obudowa szafy, wymiary: wys. ok. 235 cm, głębokość ok. 35 cm
1 szt.
18
Drążek do pasujący do szafy o głębokości ok. 35 cm
2 szt.
19
Komplet samodomykających się zawiasów składający się z 4 szt.
5 zestawów
20
Półka na buty, szer. ok. 100 cm, głębokość ok. 35 cm
4 szt.
21
Drzwi do szafy, rozmiar ok. 50 cm x230 cm, ozdobione kwiatowym wzorem
5 szt.
22
Obudowa do szaf, kolor biały, wymiary ok. 235 cm (wys.) x 100 cm (szer.) x 35 cm (gł.)
2 szt.
23
Półka do szafy, kolor biały, wymiary: ok. 100 cm (szer), 35 cm (gł.)
2 szt.
24
Szafka ścienna, kolor biały, wymiary ok. 100 cm x 30 cm
4 szt.
25
Pojemniki, które można umieścić w szafce ściennej, która ma wymiary ok. 100 cm x 30 cm; kolor biały
24 szt.
26
Obudowa szafy, kolor biały, wymiary ok.: 200 cm (wys.), 75 cm (szer.), 35 cm (gł.)
1 szt.
27
Półka, kolor biały, wymiary: ok. 75 cm (szer.), 35 (gł.)
6 szt.
28
Siedzisko krzesła obrotowego
1 szt.
29
Rama krzesła obrotowego
1 szt.
30
Siedzisko do krzesełka do karmienia
20 szt.
31
Krzesło składane, kolor biały
10 szt.
32
Zestaw mebli kuchennych
- materiał korpusu: płyta wiórowa, kolor korpusu: biały, grubość korpusu : ok. 16 mm, materiał krawędzi: melamina, materiał frontu płyta wiórowa, kolor frontu: san remo szerokość frontu ok. 60 cm
W skład zestawu wchodzą szafki:
szafka stojąca zlewozmywakowa 80 cm - 2szt szafka stająca z szufladą 40 cm - 4 szt szafka wisząca pod ociekarkę 80 cm - 2 szt
szafka wisząca 40 cm 4 szt.
szafka okapowa 60 cm 2 szt
blat kuchenny kolor dąb - 3 szt , grubość (w mm): ok. 28, szerokość (w cm): ok. 60, długość (w cm): ok. 210 cm
Materiał wykonania: płyta wiórowa laminowana
1 zestaw
33
Nogi do krzesełka do karmienia - 4 szt. w zestawie
8 zestawów
34
Pudełko o poj. ok. 5 l, przeźroczyste, wymiary ok: 30 cm x 20 cm x 15 cm
10 szt.


3. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w okresie do 31.12.2018 r.


4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
1. Oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia.
Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres zamawiającego.
2. Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z oferentami w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pan Bartosz Stankiewicz


5. Opis przygotowania oferty
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 załącznik nr 1, Formularz ofertowy,
 W przypadku przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych wymagany jest dodatkowo podpisany załącznik nr 2 Klauzula informacyjna.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału.
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę,
6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług VAT.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco (w przypadku ofert przesyłanych listownie): „Oferta na zakup i dostawę mebli do żłobka"
9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i częściowego wyboru ofert.
10. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej w siedzibie Zamawiającego do 17.07.2018 r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 17.07.2018 r. godz. 10:20, w siedzibie Zamawiającego.
2. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie i sporządzone zostanie zestawienie złożonych ofert.
3. Wybrany oferent zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub mailową.
4. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Opis sposobu obliczania ceny oferty
W formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy podać cenę brutto, netto, VAT w polskich złotych.
8. Opis kryteriów oceny ofert
Do oceny i porównania ofert brane będzie pod uwagę następujące kryterium:
1. cena brutto w PLN: 100%
Preferowana jest jak najniższa cena.
Oferty oceniane będą punktowo 0-60 pkt. za powyższe kryterium według następujących zasad:
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
Cof – cena podana w ofercie
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą liczbę punktów.
Zamawiający poinformuje Oferentów, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zastrzega, że pomimo spełnienia przez ofertę wszystkich wymaganych warunków, w przypadku przekroczeniu oferowanej ceny, kwoty przyjętej na wykonanie usługi we wniosku o dofinansowanie projektu, oferta nie będzie rozpatrywana.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku o dofinansowanie projektu.


Załączniki
1. Formularz ofertowy
2. Klauzula informacyjna

Bolek i Lolek

Prywatne przedszkole i żłobek w Sosnowcu.

ul. Sobieskiego 25 
41-209 Sosnowiec

Tel: 500-830-910 (Przedszkole)

Tel: 508-002-387 (Żłobek)

Czynne

Od poniedziałku do piątku w godzinach
od 6.30 do 17.00
przez cały rok również w wakacje i ferie.

Zobacz także

Zaczrowany Ogród logo

Zaczarowany Ogród

Prywatne przedszkole w Będzinie.

ul. Czeladzka 30 
42-500 Będzin

Tel: 608-599-002

Dzidziusiowo logo

Dzidziusiowo

Opieka dzienna dzieci w Będzinie.

ul. Czeladzka 30 
42-500 Będzin

Tel: 608-599-002

Facebook - żłobek