Projekty i dotacje

W ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029 BARTOSZ STANKIEWICZ realizuje działania obejmujące tworzenie i dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki 5 opiekunów dziennych, które są współfinansowane z Programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie 40 nowych miejsc opieki w 5 instytucjach opiekunów dziennych (8 miejsc na każdego opiekuna dziennego) i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Podczas tworzenia miejsc opieki podejmowane zostaną następujące działania:

 1. Dostosowanie pomieszczeń z uwzględnieniem potrzeb dzieci przy jednoczesnym
  zachowaniu wymogów budowlanych. Wykonanie wentylacji z klimatyzacją, wymiana drzwi
  zewnętrznych i okien, malowanie, kafelkowanie, wymiana grzejników. Zakup wyposażenia
  przeciwpożarowego.
 2. Dokumentacja projektowa, koszty nadzoru i odbiorów.
 3. Zakup wyposażenia – zakup i montaż szatni, reflektorów, mebli kuchennych i łazienkowych,
  zakup i montaż sprzętów AGD oraz sanitarnych.
 4. Zakup pomocy dydaktycznych.
 5. Zakup i montaż placu zabaw.
 6. Zagospodarowanie terenu wokół placówek.
 7. Promocja i informacja.

Podczas funkcjonowania miejsc opieki opiekunów dziennych podejmowane zostaną działania zapewniające funkcjonowanie miejsc opieki. W ramach działań finansowane będą m.in. następujące koszty:
a) wynagrodzenia personelu niezbędnego do obsługi utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3,
b) dostaw mediów (m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe),
c) czynszu, najmu, opłat administracyjnych dotyczących lokalu (m.in. wywóz śmieci), w którym sprawowana jest opieka,
d) kosztów związanych z utrzymaniem czystości w instytucji opieki,
e) zakup środków higienicznych,
f) zakup – stanowiących wyposażenie instytucji opieki – pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami, ze
szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Grupą docelową projektu są dzieci w wieku do lat 3, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.

Efektem realizowanego projektu jest utworzenie 40 miejsc opieki (po 8 miejsc na każdego opiekuna dziennego) w 5 instytucjach opiekunów dziennych oraz dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc.
Wartość działania obejmującego utworzenie miejsc:
1. Wartość całkowita: 496 400,00 PLN (na każdego dziennego opiekuna 99 280,00 PLN)
2. Wartość dofinansowania UE: 409 629,25 PLN (na każdego dziennego opiekuna 81 925,85
PLN).

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie

Bolek i Lolek otrzymał dotację celową Ministra Edukacji i Nauki na finansowanie inwestycji związana z wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek (program „Inwestycje w Oświacie”) 

 • kwota dofinansowania 250 000 zł
 • (całkowita wartość projektu 250 000 zł) 

Dotacja jest przeznaczona na wyposażenie przedszkola w meble, niezbędne sprzęty, nowoczesne pomoce dydaktyczne, zabawki, pomoce do terapii. 
 
W zakładce Zapytania ofertowe prezentujemy prowadzone postępowania ofertowe, które są niezbędne do zrealizowania powyższego projektu.

Bolek i Lolek otrzymał dofinansowanie z ramach: Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 “MALUCH+” 2021 na utowrzenie miejsc opieki w naszych nowch oddziałach w:

 • Katowice, ul Szopiecnika 27,
 • Sosnowiec, ul. Łomżyńska 2.

Utworzenie i dofinansowanie nowych miejsc opieki w żłobku następuje ze środków Funduszu Pracy

Żłobek Bolek i Lolek, ul. Szopienicka 27,  40-431 Katowice

 • Dofinansowanie: 600 000,00 zł.
 • Całkowita wartość: 750 000,00 zł.

Żłobek Bolek i Lolek, ul. Łomżyńska 2,  41-200 Sosnowiec

 • Dofinansowanie: 600 000,00 zł.
 • Całkowita wartość: 750 000,00 zł.

 

Informacje o projekcie

Celem projektu było utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej w ramach projektu RPSL.08.01.03-24-07A4/17 pt. „Dzieci w Żłobku, rodzice w pracy – Bolek i Lolek aktywizują zawodowo rodziców i opiekunów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Żłobek mieści się w budynku przy ul. Sobieskiego 25 w Sosnowcu.

Całkowita wartość projektu: 1 227 444,00 w tym dofinansowanie projektu z UE: 1 043 327,40 zł.

REKRUTACJA prowadzona była przez cały okres realizacji projektu tj. od 01.08.2018 r. do 29.10.2020 r. 

Kryteria naboru:
Uczestnikiem projektu może zostać rodzic/prawny opiekun dziecka który w chwili rekrutacji wpisuje się w jedne z poniższych wskaźników:

 • Jest zatrudniony, przebywający na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim;
 • Bezrobotny zarejestrowany w UP/niezarejestrowany lub bierny zawodowo (urlop wychowawczy) poszukujący pracy;
 • Pracujący, zagrożony zwolnieniem z pracy uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3
 • Uczestnikiem Projektu może zostać osoba pracująca, ucząca się lub zamieszkująca na terenie Sosnowca.

Jednostka realizowała projekt o numerze RPSL.08.01.03-24-05E6/16 pt. „Bolek i Lolek w Sosnowcu naktywizuje zawodowo rodziców i opiekunów dzieci do lat 3”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Żłobek mieści się w budynku przy ul. Sobieskiego 25 w Sosnowcu.

Celem głównym projektu było ułatwienie powrotu na rynek pracy 52 r/o z terenu Sosnowca, poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie 01.03.2017-28.02.2019r. 26 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Grupę docelową stanowią r/o na urlopie wychowawczym, bierni zawod., bezrobotni, nie pracujący chcący powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, zatrudnieni ale zagrożeni utratą pracy ze wzgl. na konieczność opieki nad dzieckiem.

Dofinansowanie UE 849 939,43 zł

Projekt pod nazwą „Mama wraca do pracy, dzieci pod czujnym okiem cioci.” o numerze RPSL.08.01.03-24-028B/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było ułatwienie powrotu na rynek pracy 96 rodziców/opiekunów z terenu Będzina, dzięki utworzeniu i utrzymaniu w okresie 01.04.2019 do 28.02.2022 r. 48 nowych miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3.

Projekt ułatwił rodzicom/opiekunom powrót na rynek pracy poprzez utworzenie i zapewnienie fachowej opieki żłobkowej dzieciom do lat 3, przyczynił się do znacznego usprawnienia i przyspieszenia procesu poszukiwania pracy lub powrotu na rynek pracy osobom bezrobotnym, przebywającym na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, wychowawczym (biernym zawodowo) oraz osobom pracującym, zagrożonym utratą zatrudnienia.

W ramach projektu realizowano: modernizację, doposażenie placówki, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci.

Efektem projektu jest osiągnięcie wskaźników:

 • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie;
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 936 392,82 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE: 1 645 933,89 PLN

Projekt pn. „Mama wraca do pracy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było ułatwienie powrotu na rynek pracy 164 rodziców/opiekunów z terenu Dąbrowy Górniczej, poprzez utworzenie i utrzymanie 82 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Projekt był realizowany w okresie 01.06.2020-30.06.2023 r. przez STANKIEWICZ BARTOSZ.

Wartość projektu: 2 781 823,37 zł.

Projekt w licznach:

 1. Bieżąca opieka nad dziećmi rozpoczęła się 01.09.2021 r.
 2. W ramach projektu zrekrutowano do udziału w projekcie 36 osób bezrobotnych/biernych zawodowo i 140 osób pracujących
 3. 82 dzieci była przyjmowana od 01.01.2022 r.

Zadaj pytanie