logo góra

Mysłowice, dn. 20-08-2018r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
na przeprowadzenie indywidualnych zajęć z fizjoterapeutą
w ramach projektu pn. "Dzieci w Żłobku, rodzice w pracy - Bolek i Lolek aktywizują zawodowo rodziców i opiekunów", o numerze RPSL. 08.01.03-24-07A4/17, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

 

1. Dane dotyczące Zamawiającego
Więcek Tomasz Horyzont Projekt
ul. Mikołowska 29
41-400 Mysłowice
nr tel. 509 514 259
adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych zajęć z fizjoterapeutą dla 30 dzieci w wieku od 6 do 36 miesięcy w żłobku zlokalizowanym przy ul.. Sobieskiego 25 w Sosnowcu.
Szczegółowy opis zamówienia:
Zajęcia z fizjoterapeutą odbywać się będą średnio 16h w miesiącu. Zaplanowane godziny będą podzielone na 15-30 minutowe spotkania i będą obejmować dzieci wykazujące potrzebę pracy z fizjoterapeutą. Osoba przeprowadzająca zajęcia zobowiązana będzie do wcześniejszej konsultacji, diagnozy dzieci dotyczącej ewentualnej potrzeby uczestnictwa dziecka w indywidualnych zajęciach.
Wymiar zajęć:
- zajęcia indywidualne: średnio 16h miesięcznie x 20 miesięcy
Zajęcia powinny odbywać się w okresie realizacji projektu wg harmonogramu ustalonego w porozumieniu z Zamawiającym i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Podana liczba godzin ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Uczestników oraz Zamawiającego.
Kadra: osoba prowadząca zajęcia powinna posiada
- odpowiednie kompetencje tzn. kwalifikacje w kierunku prowadzenia zajęć czyli: studia kierunkowe, kurs, szkolenie uprawniające do prowadzenia zajęć w żłobku.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (rozliczenie na podstawie rachunku/faktury) .


3. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie musi zostać zrealizowane w okresie od 01.09.2018r. do 31.07.2020r (z wyłączeniem przerw wakacyjnych tj.07-08.2019, oraz 07.2020r).


4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia. Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres zamawiającego.
 Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pan Tomasz Więcek.


5. Opis przygotowania oferty
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 załącznik nr 1, Formularz ofertowy,
W przypadku przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz
spółek cywilnych wymagany jest dodatkowo podpisany załącznik nr 2 Klauzula informacyjna.
3. Oferta oraz wymagany załącznik wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
4. Jeżeli oferta i załącznik zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału.
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę,
6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług VAT.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco (w przypadku ofert przesyłanych listownie): „Oferta na zajęcia z fizjoterapeutą”
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i częściowego wyboru ofert.
10. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 Oferty należy składać osobiście, za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej w siedzibie zamawiającego (patrz pkt. 1) do 29.08.2018r.
 Termin otwarcia ofert: 30.08.2018r w siedzibie Zamawiającego.
 Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie i sporządzone zostanie zestawienie złożonych ofert.
 Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub mailową.
 Oferta złożona po terminie nie jest rozpatrywana.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ilości oraz realizacji zajęć podyktowanych zmianami w terminie realizacji oraz zakresie projektu RPSL. 08.01.03-24-07A4/17.

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty
W formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy podać koszt całkowity zatrudnienia za godzinę (60minut) zajęć indywidualnych brutto (zawierającą wszystkie wynikające z przepisów prawa narzuty (podatek VAT, składki ZUS, US)


8. Opis kryteriów oceny ofert
Do oceny i porównania ofert brane będzie pod uwagę następujące kryterium: cena brutto w PLN: 100%. Oferty oceniane będą punktowo 0-100 pkt. W trakcie oceny ofert, kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100
gdzie: Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert, Cof – cena podana w ofercie
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą liczbę punktów uzyskaną przy ocenie kryterium.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku uzyskania najwyższej liczby punktów i spełnienia wszystkich warunków przez ofertę, w której zaoferowana cena przekracza kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku o dofinansowanie projektu.

Załączniki:

1. Wzór Formularza ofertowego

Wzór formularza ofertowego zajęcia z fizjoterapii

2. Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna zajęcia z fizjoterapii

 

logo dół

Bolek i Lolek

Prywatne przedszkole i żłobek w Sosnowcu.

ul. Sobieskiego 25 
41-209 Sosnowiec

Tel: 500-830-910 (Przedszkole)

Tel: 508-002-387 (Żłobek)

Czynne

Od poniedziałku do piątku w godzinach
od 6.30 do 17.00
przez cały rok również w wakacje i ferie.

Zobacz także

Zaczrowany Ogród logo

Zaczarowany Ogród

Prywatne przedszkole w Będzinie.

ul. Czeladzka 30 
42-500 Będzin

Tel: 608-599-002

Dzidziusiowo logo

Dzidziusiowo

Opieka dzienna dzieci w Będzinie.

ul. Czeladzka 30 
42-500 Będzin

Tel: 608-599-002